Skip to main content

Resevillkor

Svensk konsumentlagstiftning, till exempel paketreselagen och resegarantilagen, gäller när du köper en resa av Gränslösa Resor. Skulle en tvist uppstå finns det klara regler vad som gäller för dig som konsument. Gränslösa Resor är medlem i branschorganisationen SRF, Svenska Resebransch Föreningen. Bara aktörer som uppfyller organisationens krav på kompetens, kunskap och ekonomiska resultat får vara medlemmar. 

Erforderliga resegarantier är ställda till Kammarkollegiet enligt lag. Resegarantin kan ge dig ersättning om du har köpt en resa som blir inställd eller avbruten. Ett skäl kan vara att arrangören har gått i konkurs. Du kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Mer information finns på Kammarkollegiets hemsida, www.kammarkollegiet.se eller ring 08-700 08 00.

Gränslösa Resor har också tecknat en utökad ansvarsförsäkring, så att även om vägen rasat, hotellet stängt eller företaget vi samarbetar med gått i konkurs kan vi hitta alternativ för att genomföra resan på bästa sätt trots att det innebär en merkostnad. Avtalet mellan resenären och arrangören Gränslösa Resor utgörs av SRF:s villkor för paketresor, tillsammans med Gränslösa Resors kompletterande resevillkor samt de upplysningar arrangören tillhandahåller. Särskild information om ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument som resenären fått ingår också i avtalet. Muntliga löften från Gränslösa Resors personal, ska begäras skriftligt för att kunna åberopas. I de fall då SRF:s villkor för paketresor och de kompletterande resevillkoren är motstridiga gäller de kompletterande resevillkoren. 

Sök resa

Centrala rättigheter enligt direktiv från EU

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening
som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter
som gäller för paketresor. Företaget Gränslösa Resor AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företaget Gränslösa Resor AB , enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår
  paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som
  ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de
  kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och
  eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel
  bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser
  senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av
  priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller
  sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta
  kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full
  återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar
  än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan
  ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning
  och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före
  paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga
  säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet
  mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter
  paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra
  kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om
  resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om en resenär befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd
  kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall,
  återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport
  ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
  Gränslösa Resor AB har tecknat skydd vid obestånd hos Vector Nordic.
  Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga
  myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08
  00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av
  Gränslösa Resor AB:s obestånd.

https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html

Allmänna och särskilda resevillkor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska Resebransch Föreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 (reviderade den 20 maj 2021) och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1.AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och    om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar. 

2.PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in­kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3.RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings­avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

4.RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5.ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.


5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.


5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6.ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7.OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND
 

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

 • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
 • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
 • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

 

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8.REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9.RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10.ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

SÄRSKILDA VILLKOR
Följande villkor kompletterar SRF:s villkor.

Svensk lagstiftning, till exempel paketreselagen och resegarantilagen, gäller när du köper en resa av Gränslösa Resor. Skulle en tvist uppstå finns det klara regler vad som gäller för dig som resenär.

Anmälan till resa och betalning

 1. Enklast bokar du direkt på Gränslösa Resors hemsida. En bekräftelse skickas med e-post till den adress du uppgett. Du kan även anmäla dig genom att ringa, mejla eller skriva till oss. Det är viktigt att ange namn exakt som det stavas i den maskinläsbara delen av passet. Avtalet mellan Gränslösa Resor och dig som resenär är bindande när du skriftligen erhållit en bokningsbekräftelse och betalat anmälningsavgiften enligt reglerna.
 2. Betalning av anmälningsavgiften, 2 500 kr om annat inte anges, ska göras inom 10 dagar till bankgiro 5713-6889 eller med betal- eller kreditkort.
 3. Litteraturtips, praktisk information inför resan och slutfaktura skickar vi med mejl. I regel får du dem direkt då du anmält dig till resan och fyllt i de uppgifter som vi behöver. Meddela oss om du vill att vi skickar dem med vanlig post.
 4. Slutbetalning ska vara Gränslösa Resor tillhanda senast 40 dagar innan avresa. Anmäler du dig senare än 43 dagar innan avresa, ska hela resan betalas inom 3 dagar.
 5. Dina färdhandlingar (flygbiljett och en sista information inför resan med kontaktuppgifter med mera) får du senast en vecka innan avresa med mejl om du inte meddelat att du vill ha dem med post. Kontrollera noga att alla uppgifter i handlingarna är riktiga och meddela Gränslösa Resor omedelbart om något är fel.

Det är din skyldighet som resenär att meddela Gränslösa Resor om du byter kontaktuppgifter, så att vi kan nå dig och ge dig rätt information i tid. Merkostnader för eventuell namnändring eller ombokning efter att avtalet blivit bindande debiteras resenären.

Avbokning och ombokning av resan
Avbeställning av resan ska göras omedelbart då hinder för resan uppkommer. Under kontorstid görs avbeställningen till 0151-209 00 eller info@granslosaresor.se. Utanför kontorstid till den som svarar på 070-686 88 55 eller 073-996 90 37 – ej till telefonsvarare! Avbeställning som når Gränslösa Resor efter resans avgång accepteras ej.

Har du tecknat avbeställningsförsäkring gör du därefter en skadeanmälan hos det försäkringsbolag eller kortföretag som handhar din avbeställningsförsäkring och eventuell återbetalning regleras mellan dig och försäkringsbolaget enligt deras försäkringsvillkor.

En ombokning är att betrakta som en avbokning och en ny bokning.
Vid avbokning tidigare än 40 dagar innan avresa är anmälningsavgiften förverkad.
Vid avbokning 40 dagar innan avresa eller senare är avbokningskostnaden hela resans pris.
Om andra villkor anges i resebeskrivningen är det dessa som gäller.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd ger dig möjlighet att boka av resan om du till exempel skulle bli sjuk. Det ingår inte i resan. Se därför över vad du har för skydd i till exempel din hemförsäkring. Ofta kan du teckna ett utökat reseskydd i din hemförsäkring, så att även avbeställningsskydd ingår. Vill du komplettera ditt avbeställningsskydd kan vi förmedla Gouda Reseförsäkringars försäkringar.  

Reseförsäkring
Det är ditt ansvar att se till att du har en fullgod reseförsäkring för hela resan. Se över ditt försäkringsskydd och förvissa dig om att du har en heltäckande reseförsäkring som omfattar sjuk- och olycksfall samt hemtransport.

Minsta antal deltagare
Om inte minsta antal deltagare som uppges i resebeskrivningen uppnås, har Gränslösa Resor rätt att ställa in resan. Vår policy är dock att om möjligt ändå genomföra resan till utsatta villkor. Ibland går inte det, utan vi tvingas ta ut ett pristillägg. Är detta mer än 8 % av resans pris har du som resenär rätt att boka av resan och få tillbaka hela den summa du betalat till Gränslösa Resor. Vi återbetalar dock inte andra kostnader som kan ha uppstått med anledning av resan. Det finns också möjlighet att byta resa eller avgång och då självklart utan avbokningskostnad. Vi meddelar i god tid om resan ställs in och absolut senast 40 dagar innan avresa. Ställs resan in återbetalas hela den summa du betalat till Gränslösa Resor för resan.

Om antalet sjunker under 10 personer, ställer vi ut individuella flygbiljetter. Dessa betalas i regel samtidigt som de bokas, varför vi i dessa fall tar in en delbetalning som sedan dras av på slutfakturan.

Pass och visum
Pass krävs på alla våra resor. Det är ditt ansvar som resenär att ha ett helt pass med ett par tomma sidor. Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomsten.

Om visum krävs på resan hjälper vi dig med ansökningshandlingar och instruktioner. Ibland ges visum vid inresan i landet och då ingår det inte i resans pris. Söker vi visum innan avresan ombesörjer vi detta och det ingår. Det är din skyldighet att medföra visumet under resan.

Våra pass- och visuminstruktioner gäller svenska medborgare. Har du annan nationalitet eller dubbelt medborgarskap kan andra regler gälla. Vi försöker i möjligaste mån att ge korrekta upplysningar även för icke svenska medborgare men ibland hänvisar vi direkt till respektive lands ambassad för korrekt information.

Anslutande förbindelser
Kontrollera alltid med oss innan du bokar en egen anslutning flyg, tåg eller buss. Vi rekommenderar att man bokar återbetalningsbara eller ändringsbara biljetter för anslutande förbindelser. Gränslösa Resor ersätter inte avbokningskostnader för egna bokade anslutningsförbindelser som beror på ändrade flygtider gjorda av flygbolaget eller om resan ställs in på grund av för få deltagare.

Överlåtelse av resa
Det är tillåtet att överlåta en plats på en bokad paketresa förutsatt att den som övertar platsen uppfyller kraven för resan. Om flygbiljetter redan är utställda kan dessa inte överlåtas eller återbetalas.

Reklamation
Är du inte nöjd, är du skyldig att påtala det direkt på plats till vår färdledare alternativt till oss på kontoret, för att vi ska ha möjlighet att avhjälpa felet. Krav på återbetalning ska framställas skriftligen till Gränslösa Resor inom två veckor efter hemkomsten.

Reservation för tryckfel
Gränslösa Resor förbehåller sig rätten att innan avtal träffats med resenären, vidta ändringar av uppgifter i informationsmaterial och på hemsidan om resan.

Resans förutsättningar
Vi är gäster i främmande kulturer och möter ofta människor som inte är vana vid utlänningar. För att inte skapa onödiga hinder, anpassar vi oss till den lokala kulturen och visar respekt för människorna vi möter. Det kan gälla alltifrån klädsel till att inte kasta skräp på elden där de lagar mat eller att avstå ett foto där det är olämpligt. Information om lokala seder och bruk får du skriftligt inför resan och genom färdledaren under resans gång. En del resor kräver viss kondition och det är ditt ansvar att försäkra dig om att du klarar resan. Vi följer lokala myndigheters rekommendationer och regler i det land vi besöker. Som arrangör frånsäger vi oss ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som force-majeure.

Vi besöker inte bara nationalparker, museer och byggnader som alltid finns där och har öppettider, utan vi är också inbjudna till människor för att få ta del av deras historia och dela vår med dem. Det händer det att folk får förhinder på grund av sjukdom, flytt eller annat. Likaså kan omständigheter göra att vi får byta logi eller lägga om resrutten på grund av väder, lokala myndigheters beslut, ändrade flygtider eller andra orsaker vi inte rår över. I sådana fall söker vi alltid en likvärdig ersättning. Som resenär med Gränslösa Resor accepterar du ovanstående förutsättningar.

Vi följer utvecklingen på våra resmål och vi utvecklar ständigt våra resor för att göra dem bättre och mer intressanta. Om resplanen på din resa skulle ändras, meddelar vi detta i god tid.

 

 

 

 • Bisnode logo
 • SRF logo
 • SGS logo
 • Klimat logo
 • Vi har statlig resegaranti hos Kammarkollefiet